FAQ

Veel gestelde vragen. Vragen over de aangifte? Attesten en documenten? De nalatenschap? De service die Bosta Online biedt? Vind het antwoord op de meestgestelde vragen over al wat rond Bosta Online draait. Indien u geen antwoord kan vinden op uw vraag kan u deze doorsturen naar online@bostaconsult.be. 

Bosta Online

 • Welke service biedt Bosta Online mij?

  Op een eenvoudige manier kan u zelf uw aangifte van nalatenschap in orde brengen. U dient enkel in bezit te zijn van de nodige documenten. Na twee weken ontvangt u een volledig afgewerkt dossier*. 

  *onder voorbehoud dat alle nodige documenten aanwezig zijn

 • Wanneer kan ik beroep doen op Bosta Online?

  De service die Bosta Online biedt kan enkel geraadpleegd worden wanneer alle erfgenamen van de overledene meerderjarig en handelingsbekwaam* zijn. 

  *Natuurlijke personen worden in de regel geacht handelingsbekwaam te zijn, tenzij wanneer de wet voor specifieke gevallen de handelingsonbekwaamheid invoert. Indien een persoon handelingsonbekwaam is, dan wordt het bestuur over de onbekwame persoon en zijn goederen door iemand anders waargenomen. Dit wordt de bewindvoering genoemd. 

 • Hoelang duurt het vooraleer ik een volledig afgewerkt dossier krijg?

  Nadat uw online aangifte via onze website is ingediend doen wij het nodige werk om u na 2 weken een volledig afgewerkt dossier door te sturen. U ontvangt een volledig ingevuld aangifteformulier van nalatenschap en een overzicht van de nodige bijlagen. 

 • Wat moet ik nog doen nadat ik het dossier ontvangen heb?

  Nadat u het dossier ontvangen heeft dienen alle erfgenamen enkel nog het aangifteformulier van nalatenschap te ondertekenen en dit samen met de bijlagen in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst. 

Aangifte 

 • Waarom moet ik een aangifte van nalatenschap indienen?

  Bij elk overlijden moet de nalatenschap van de overledene worden aangegeven aan de Vlaamse Belastingdienst. Iedere erfgenaam is verplicht om een aangifte van nalatenschap te doen. Ook als de overledene weinig of geen bezittingen heeft, moet er aangifte gedaan worden. Dit dient te gebeuren opdat de Vlaamse Belastingdienst de erfbelasting kan berekenen en een aanslagbiljet kan versturen. 

 • Hoeveel tijd heb ik na het overlijden om een aangifte te doen?

  Het aangifteformulier van de nalatenschap moet ingediend worden binnen de 4 maanden na het overlijden. Indien u uw aangifte niet indient, of laattijdig indient, is een belastingverhoging verschuldigd. 

  Uitzonderingen:

  • Binnen de 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in ander Europees land dan België.  
  • Binnen de 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten Europa. 
 • Wie moet de aangifte doen?

  De aangifte van nalatenschap moet worden ingediend door: 

  • De wettige erfgenamen
  • De algemeen legatarissen (aangesteld bij testament) indien van toepassing  
 • Wat is het verschil tussen een individuele en een gezamenlijke aangifte?

  Wanneer u een aangifte indient kan u kiezen voor een gezamenlijke of individuele aangifte. Bij een gezamenlijke aangifte doen alle erfgenamen samen één aangifte en tekenen die allemaal samen op één document. Er wordt dan een globale afrekening (aanslagbiljet) verstuurd naar het adres van de woonstkeuze.  Bij een individuele aangifte vult elke erfgenaam zijn eigen aangifte in en tekent die zelf. Er wordt een individuele afrekening (aanslagbiljet) verstuurd naar de erfgenaam. 

 • Wanneer kies ik voor een gezamenlijke aangifte - wanneer kies ik voor een individuele aangifte?

  Een gezamenlijke aangifte is de regel. Een individuele aangifte is de uitzondering. Wanneer het moeilijk is om de handtekeningen van de erfgenamen te verzamelen of wanneer er onenigheid is tussen de erfgenamen kan een individuele aangifte een oplossing zijn.

  Een individuele aangifte moet echter wel volledig zijn, dus ook de identiteit, aandeel in de erfenis, … van alle mede-erfgenamen dient vermeld te worden. 

 • Hoe moet ik de aangifte indienen bij de Vlaamse Belastingdienst?

  Nadat u beroep gedaan hebt op Bosta Online krijgt u van ons het ingevulde aangifteformulier en de bijlagen doorgestuurd die ingediend moeten worden bij de Vlaamse Belastingdienst. Dit kan op volgende manieren: 

  • Per post: aangetekende zending 

  Het ingevulde aangifteformulier dient u te ondertekenen en samen met de bijlagen aangetekend op te sturen naar: 

  Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)

  Vaartstraat 16

  9300 Aalst 

  • Online: via de website*

  https://belastingen.fenb.be/ui/public/landing

  *om een online aangifte in te dienen dient u zich aan te melden met uw identiteitskaart, dus dient u in bezit te zijn van een eID of een aangesloten kaartlezer, de Itsme-app of een token

Attesten en documenten 

Nalatenschap 

 • Wanneer ben ik erfgenaam?

  Wanneer iemand komt te overlijden, wijst de wet de erfgenamen aan. Hiervoor is in de wet een rangschikking. 

  • De afstammelingen van de overledene: kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen…
  • De ouders samen met de broers, zussen en hun afstammelingen (als de overledene geen afstammelingen heeft) 
  • De bloedverwanten in opgaande lijn: de ouders, grootouders (als er geen broers of zussen of hun afstammelingen zijn) 
  • Ooms en tantes, neven en nichten, grootooms en groottantes  
  • Statuut van de echtgenoot en de wettelijk samenwonende partner 
 • Wanneer ben ik legataris?

  Wanneer de overledene u iets nalaat via een testament bent u een legataris. Dit is niet hetzelfde als een erfgenaam. U ontvangt enkel het legaat beschreven in het testament, maar u hebt geen rechten op de rest van de erfenis. 

 • Wanneer ben ik begiftigde?

  U wordt gezien als een begiftigde indien u ontvanger bent van de nalatenschap via een schenking of een verzekeringscontract. 

 • Kan ik volledig onterfd worden?

  In de wet wordt een voorbehouden erfdeel voorzien voor wettelijke erfgenamen van de overledene, u kunt als wettelijke erfgenaam dus nooit volledig onterfd worden. 

 • Ben ik verplicht om een nalatenschap te aanvaarden?

  Neen, u bent niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. De mogelijkheid bestaat om de erfenis te weigeren of te aanvaarden met als voorwaarde niet uit eigen zak te moeten opleggen indien er schulden zijn (aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving).